Consulting

JOST Consulting świadczy usługi dla przedsiębiorstw zatrudniających 15-250 pracowników.  Głównym punktem naszej pracy jest znalezienie za każdym razem optymalnego sposobu na zarządzanie pracownikami.

Człowiek – jako istotny czynnik w procesie pracy, odpowiednio motywowany najlepiej pomaga zrealizować cele przedsiębiorstwa. Zmotywowany pracownik może dobrze rozwijać swoje umiejętności, będzie mniej narażony na choroby zawodowe i będzie z wiekiem mógł znaleźć swoje miejsce zachowując przy tym stabilność psychiczną.

JSC stawia sobie za główny cel doradztwo właścicielom firm, kierownikom oddziałów, kierownikom działu kadr i szkolenie tych osób,ale pomoc w zarządzaniu pracownikami, motywowaniu ich i ocenianiu ich dotychczasowych osiągnięć.

Ważnym zadaniem w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest zarządzanie pracownikami, ich rozwój i odpowiednie wykorzystanie personelu do zadań firmy. Jakość zarządzania przedsiębiorstwem daje się ocenić właśnie na podstawie zarządzania personelem.

Sukces przedsiębiorstwa zależy od jego pracowników. Od nowoczesnych innowacyjnych przedsiębiorstw oczekuje się, że rozumieją one wartość pracowników, informują ich na bieżąco oraz inwestują w nich.

Pod względem wydajności i zadowolenia styl zarządzania nie powinien być postrzegany jako wyłącznie prywatna sprawa aktualnego przełożonego.
Zarówno kształcenie, jak i dokształcanie pracowników oraz ich motywacja są bardzo ważne. Na cel przedsiębiorstwa pozytywnie wpływa zatrudnienie w przedsiębiorstwie trenera, który będzie organizować specjalne szkolenia i dokształcanie pracowników.
Rozróżnia się style zarządzania z mniejszym lub większym uznaniem.

Tutaj leży klucz w postrzeganiu sposobów postępowania i wydajności pracy jednostki, działu i innych odpowiedzialnych osób (obserwacja, badanie, ocena). Na początku zorientowanego na osiągnięcie celu rozwoju osobistego stoi analiza potrzeb. Należy tutaj porównać analizę rzeczywistej sytuacji z pożądaną sytuacją, która powinna być. Należy uwzględnić tutaj wszystkie aspekty ekonomiczne, jak również zdolności pedagogiczne i perspektywy.

Po rozważeniu sposobów postępowania i wydajności pracy pracownicy będą motywowani przez swojego przełożonego w sposób zorientowany na osiągnięcie celu, aby móc osiągnąć ustalone cele przedsiębiorstwa. Wspólne osiąganie celu!
Na pierwszym planie znajduje się dążenie, ukierunkowywanie samego siebie i innych w sposób nadający kierunek rozwoju, aby wspólnie osiągnąć cele przedsiębiorstwa. Zadaniem zarządzania personelem jest dopuszczenie do satysfakcjonującego współdziałania kadry kierowniczej i osób zatrudnionych w celu realizacji zadań.

Zasadniczo należy dążyć do połączenia istniejącego personelu z przedsiębiorstwem poprzez różne działania. W przedsiębiorstwie wykształcony personel może jako młoda kadra być zaznajamianym z przyszłymi zadaniami. Przez personel, który zostanie na nowo zatrudniony, wynikają rozbudowane impulsy i efekty.

Zorientowany na osiągnięcie celu rozwój osobisty należy przeprowadzać w regularnych odstępach. Oferuje on ważny, strategiczny czynnik, który sprawia, że obecne przedsiębiorstwo, jak również pracownicy samodzielnie i w spółce są w pełni skuteczni i konkurencyjni i tacy pozostaną.

Motywowanie personelu / motywowanie pracowników

Najważniejsze trzy potrzeby, które motywują nas i pracowników, to:

 • Wszyscy chcemy osiągać swoje cele i chcemy, aby było to zauważane przez innych. Wszyscy chcemy być dumni ze swoich działań.
 • Wszyscy szukają socjalnych związków i przynależności. Sukcesem można się cieszyć dopiero wtedy, gdy zostanie on również potwierdzony przez inne osoby. To wynika z faktu, że po etapie uznania następuje przeważnie etap przynależności.
 • Dążenie do tego, aby pracownicy byli zmotywowani. Oba pierwsze punkty prowadzą automatycznie do pewnego oddziaływania, statusu i poważania w obecnej grupie.

Przykłady ogólnych sposobów motywowania personelu: okazuj zainteresowanie, szanuj, szukaj wspólnego celu, używaj pozytywnego języka.

Cechy identyfikacyjne są powiązane z określonym miejscem, celem, zadaniem lub świadczeniem usług.
Identyfikacja jest specyficznym zjawiskiem psychicznym. Opiera się na tym, że jednostki czują, iż tworzą JEDNOŚĆ z organizacją, jedność, która jest ważna dla ich postrzegania siebie i służy przede wszystkim poczuciu własnej wartości.
Identyfikacja może być wyrażana jako lojalność poprzez bliski emocjonalny związek z miejscem pracy (pozostawianie intencji w przedsiębiorstwie) lub poprzez nadzwyczajne usługi świadczone usługi w przedsiębiorstwie (gotowość do wysiłku).

Osiągane jest to poprzez korzystny rozwój osobisty wyszkolonego pracownika, jak również poprzez wynikające z tego korzyści dla spółki.
Korzyści dobrego rozwoju osobistego przynoszą:

 • Korzyści dla przedsiębiorstwa takie, jak np.: pewna konkurencyjność, duże zadowolenie pracowników, wysoka motywacja do działania, mała fluktuacja, emocjonalne związki pracowników, niskie koszty rekrutacji personelu, specjaliści, jak również młodzi pracownicy zarządzający są wcześnie zauważani i mogą zostać odpowiednio przygotowani.
 • Korzyści dla pracowników takie, jak np.: indywidualna samorealizacja i korzystny rozwój osobowości, powstają lub są rozwijane osobiste oraz profesjonalne kwalifikacje, zostają poprawione szanse na karierę, poszerzone zadania, a co za tym idzie zabezpieczone miejsce pracy.
 • Korzyści dla spółki takie, jak np.: wyrównanie niedoborów specjalistów, długotrwałe stosunki zatrudnienia, a co za tym idzie mniejsze obciążenie zasobów finansowych, wypełniane są podstawowe prawa rozwoju osobowości.

Ustalanie celów (skuteczne ustalanie celu)
Ustalanie celu należy obecnie do standardowego instrumentarium zarządzania pracownikami. W ramach skutecznego zarządzania pracownikami ważne jest, aby ustalać i poprawnie formułować dobre cele, co może prowadzić do poprawienia wydajności.
Istnieje kilka zasad, które mogą być w tym pomocne:

 • Planowanie realistycznych celów. Porozumienia, które są naprawdę możliwe, prowadzą do poczucia spełnienia.
 • Mniej przy ustalaniu celu oznacza więcej. Ograniczenie do trzech celów na pracownika.
 • Kierownik działu kadr, kierownik działu lub inna osoba odpowiedzialna ustala cel, ponieważ ustalanie celu jest elementem zarządzania. Przy wytyczaniu celów pytani są wszyscy zaangażowani w ich realizację.
 • Realne planowanie zasobów przy ustalaniu celu
 • Ustalanie i przestrzeganie terminów kontrolnych dla ustalania celu

Chętnie zaoferujemy Państwu nasze usługi i doświadczenie. Czekamy na nawiązanie kontaktu.

Jost Consulting wymaga od siebie wspierania poprzez społeczny wkład wyrozumiałego współistnienia i godnego życie osób starszych.